Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadzi od 10 sierpnia 2018 roku wiele zmian, które z jednej strony stanowić będą doprecyzowanie istniejących obecnie zapisów, z drugiej ograniczą uprawnienia nabyte przed tym dniem.

articleImage: Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi - zmiany od 10 sierpnia
fot. Thinkstock
Dotychczasowa regulacja
Obecnie do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który uzyskał:
• uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
• imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

Zmiany od 10 sierpnia
Po 10 sierpnia przepisy zostaną zaostrzone. Operatorzy wózków będą musieli posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Od tej zasady dopuszczono jednak trzy wyjątki dotyczące operatorów wózków jezdniowych innych niż podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Pracodawca będzie mógł dopuścić do pracy osobę, która:
• posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia potwierdzającego nabyte umiejętności w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub
• posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
• posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Termin ważności dotychczas wydanych uprawnień
Przepisy przewidują przedłużenie ważności imiennych zezwoleń wydanych do tej pory na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10.05.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.